LEASING STAFI

Dëshironi të ndihmoni biznesin tuaj si nga ana e menaxhimit profesional ashtu edhe nga ana uljes dhe kursimit të shpenzimeve duke e bërë atë më efikas?

model biznesi shumë fleksibël

Eshtë një model biznesi shumë fleksibël dhe me kosto efektive. Ky shërbim të lejon punësimin nëpërmejt E2 PARTNERS GROUP të një numri të caktuar stafi i cili performon në pozicione të ndryshme për periudha të përcaktuara.

Ne jemi të përgjegjshëm për rëndësinë e administrimit të dokumentacionit, përgatitjes së dosjes, dhe çdo shkrese qe duhet të jetë në dosjen e punonjësve.

Ky shërbim është një ndihmesë shumë e madhe për Departamentin e Burimeve Njerëzore të çdo kompanie, duke bërë të mundur në këtë mënyrë fokusimin e biznesit kryesisht në rritje,përzgjedhje më të mirë të stafit, proceset e vlerësimit dhe zhvillimit të punonjësve.

Në këtë mënyrë ne kthehemi në këshilluesit tuaj më të besuar të biznesit si dhe në partnerin tuaj më afërt, duke ju bërë të mundur që ju të përqëndroheni kryesisht dhe më shumë në punët që ju dini të bëni më mirë në biznesin tuaj!

Për një shumëllojshmëri çështjesh:

L

Punonjës të përkohshëm sipas sezonaliteti, projekteve apo nevojave të biznesit tuaj;

L

Mos pasja e një përfaqësie në Shqipëri;

L

Mungesa e një personi apo departamenti juridik në kompani;

L

Kufizime buxhetore;

L

Kohë dhe kosto për miratimin e hapjes së pozicioneve të reja të punës dhe zgjerim strukture;

L

Deklarim dhe çdeklarim punonjësish nga borderoja dhe autoritetet shtetërore;

L

Listë pagesa;

L

Administrim;

L

Çështje konfidencialiteti.